BRAND. For lab. For life.


Szkło jako surowiec
Odporność chemiczna

Chemiczne oddziaływanie wody i kwasów na szkło
Oddziaływanie wody i kwasów na powierzchnię szkła jest tak niewielkie, że można go nie uwzględniać. Niestety dochodzi do uwolnienia ze szkła małych ilości, przeważnie jednowarto-ściowych, jonów. Prowadzi to do utworzenia się na powierzchni szkła bardzo cienkiej powłoki krzemionkowej, niemal pozbawionej porów, hamującej dalsze oddziaływanie ww. czynników. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy oraz gorący stężony kwasy fosforowy, które nie dopuszczają do utworzenia się warstwy pasywnej.

Chemiczne oddziaływanie zasad
Negatywne oddziaływanie zasad na powierzchnię szkła staje się intensywniejsze wraz ze wzrostem temperatury i stężenia. Wprawdzie ubytki szkła borokrzemianowego 3.3 (Boro 3.3) mierzone są w μm, ale po długim czasie oddziaływania może dojść w przyrządach pomiarowych do zmian pojemności i zniszczenia podziałki.

 

_________________________________________________________________________________________________________

     

Odporność grysu szklanego na oddziaływanie wody
Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN ISO 719 (98°C) w 5 stopniowej skali odporności na oddziaływanie wody. Ilość Na2O uwolnionego w ciągu 1 godziny w temperaturze 98°C z grysu szklanego o ziarnistości od 300 do 500 μm wynosi mniej niż 31 μg/1 gram grysu szklanego.
Ponadto Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN ISO 720 (121°C) w 3 stopniowej skali odporności na oddziaływanie wody. Ilość Na2O uwolnionego w ciągu 1 godziny w temperaturze 121°C z grysu szklanego wynosi mniej niż 62 μg/1 gram grysu.

Odporność na oddziaływanie kwasów
Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN 12 116 w 4 stopniowej skali odporności na oddziaływanie kwasów. Boro 3.3 określane jest jako odporne na działanie kwasów szkło borokrzemianowe, gdyż ubytek powierzchni po 6 godzinach gotowania w 6 N HCl wynosi mniej niż 0,7 mg/100 cm2. Zgodnie z normą DIN ISO 1776 ilość uwolnionych tlenków metali alkalicznych wynosi mniej niż 100 μg Na2O/100 cm2.

Odporność na oddziaływanie zasad
Boro 3.3 odpowiada klasie 2 wg normy DIN ISO 695 w 3 stopniowej skali odporności na oddziaływanie zasad. Ubytek powierzchni po 3 godzinach gotowania w mieszaninie złożonej z równych objętości roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/l i roztworu Na2CO3 o stężeniu 0,5 mol/l, wynosi tylko około 134 mg/100 cm2.