BRAND. For lab. For life.


Zarządzanie jakością
Kontrola wyposażenia pomiarowego

Kontrola wyposażenia pomiarowego

GLP, ISO/IEC 17 025, ISO 9001

W każdym laboratorium analitycznym w celu osiągnięcia niepodważalnych wyników pomiarów konieczna jest rzetelna ocena dotycząca dokładności stosowanych przyrządów kontrolnych. Dotyczy to w szczególności laboratoriów pracujących zgodnie z wytycznymi GLP, akredytowanych zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17 025 lub certyfikowanych według DIN EN ISO 9001.

W ramach kontroli przyrządów pomiarowych należy poznać i udokumentować dokładność wszystkich przyrządów

 

kontrolnych i błędy pomiarów, zanim zostaną one dopuszczone do stosowania. Ponadto muszą być one poddawane okresowym kontrolom.

Taka kontrola jest konieczna, gdyż dokładność urządzeń pomiarowych może ulec zmianie, np. na skutek stosowania agresywnych chemikaliów oraz w wyniku mycia, w stopniu zależnym od jego sposobu i częstotliwości.

Ponieważ ewentualne pogarszanie się dokładności jest ściśle związane z warunkami pracy, użytkownik musi sam określić cykl przeprowadzania kontroli. Standardowe odstępy pomiędzy kolejnymi kontrolami

 

to, dla przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling), 3 do 12 miesięcy, a dla przyrządów pomiarowych wykonanych ze szkła 1 do 3 lat. Nadzór nad przyrządami kontrolnymi ułatwia dysponowanie certyfikatami jakości, gdyż ich posiadanie zwalnia użytkowników z wykonywania wstępnej kontroli przyrządów. Także o wyborze kontrolnych przyrządów pomiarowych decydować powinny przeprowadzone kontrole (DIN 32 937). Przyrządy do dozowania cieczy (Liquid Handling) oraz przyrządy pomiarowe BLAUBRAND® są z reguły dostarczane z certyfikatami jakości

_________________________________________________________________________________________________________

Przeprowadzanie kontroli

Kontrola wyposażenia do pomiaru objętości wykonywana jest w sposób grawimetryczny, przy czym przyrządy do dozowania cieczy (Liquid Handling) kontrolowane są zgodnie z normą ISO 8655, a szklane przyrządy pomiarowe wg ISO 4787. Konieczne jest przy tym odniesienie się do obowiązujących w kraju użytkownika uregulowań prawnych.

 

Dla przyrządów pomiarowych wzorcowanych na wlew („In”) bierze się pod uwagę ilość cieczy wlewanej do przyrządu, a w przypadku wzorcowanych na wylew („Ex”) – ilość cieczy, która wydostaje się z naczynia. Wyżej wspomniane ilości cieczy są poddawane pomiarowi ciężaru. Następnie dokonuje się wyliczenia ilości cieczy w jednostkach objętości, przy uwzględnieniu gęstości, temperatury oraz wpływu ciśnienia powietrza na pomiar. W przypadku przyrządów pomiarowych wykonanych ze szkła konieczne jest także uwzględnienie współczynnika rozszerzalności cieplnej przyrządu.

Zakres kontroli

Podczas, gdy przyrządy do dozowania płynów sprawdzane są indywidualnie, to dla przyrządów do pomiaru objętości wykonanych ze szkła zaleca się kontrole statystyczne. W praktyce sprawdził się następujący wzór służący do określania minimalnej wielkości próby (a) w stosunku do ilości całkowitej (n):

Wskazówka: Próby losowe należy pobrać z każdej partii produktów stosowanych w laboratorium

_________________________________________________________________________________________________________

Instrukcje sprawdzania przyrządów pomiarowych (SOP)
Dla ułatwienia firma BRAND udostępnia swoim klientom instrukcje dotyczące zasad nadzoru nad przyrządami kontrolnymi do pomiaru objętości (SOP - Standard Operating Procedure). Dostępne są one na stronach www.brand.de (a w polskiej wersji językowej na stronach www.merckchemicals. pl). W instrukcjach tych znajdą Państwo szczegółowo opisane procedury kontroli objętości. Na końcu każdej instrukcji przedstawiony jest protokół kontroli, który ułatwi Państwu przygotowanie właściwej dokumentacji z przeprowadzonego sprawdzenia przyrządów.

Zasady pomiaru objętości
Firma BRAND przygotowała dla swoich klientów również broszurę przedstawiającą szczegółowe zasady pracy z przyrządami pomiarowymi wraz ze wskazaniem błędów możliwych do popełnienia podczas pomiarów. Broszura dostępna jest w polskiej wersji językowej.

Program EASYCAL™
Dalszym ułatwieniem w nadzorze nad przyrządami kontrolnymi jest opracowany przez firmę BRAND program EASYCAL™ dla Windows®. Po wprowadzeniu informacji o typie przyrządu oraz wartości pomiarów program wykonuje odpowiednie wyliczenia, drukuje przejrzysty protokół oraz archiwizuje dane w bazie, zawsze dostępnej dla użytkownika (bliższe informacje dotyczące programu EASYCAL™ znajdą.

Materiały pomocnicze
Instrukcje sprawdzania przyrządów pomiarowych (SOP), informacje dotyczące pomiarów objętości oraz wersję demonstracyjną programu EASYCAL™ znajdą Państwo na stronach www.brand.de oraz w polskiej wersji językowej na stronach www.merckchemicals. pl.