BRAND. For lab. For life.


Informacje techniczne
Zasady bezpieczeństwa

Zasady stosowania niebezpiecznych materiałów

Praca z niebezpiecznymi materiałami, takimi jak chemikalia, substancje grożące skażeniem, toksyczne lub radioaktywne a także genetycznie zmienione organizmy, wymagają od wszystkich zaangażowanych w dane działanie osób wysokiej odpowiedzialności za ochronę ludzi i środowiska. Konieczne jest bezwzględne stosowanie się do odpowiednich przepisów z zakresu zasad pracy w laboratoriach, ustaw dotyczących ochrony środowiska i ochrony przed promieniowaniem oraz utylizacji odpadów, jak również ogólnych powszechnie uznanych norm z dziedziny techniki, np. DIN czy ISO.

Niektóre ważne zalecenia

 • Przed zastosowaniem wyposażenie laboratoryjne musi być przez użytkownika poddane kontroli przydatności do zamierzonego celu oraz prawidłowego funkcjonowania.
 • Przed użyciem należy sprawdzić, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń działających pod ciśnieniem lub próżnią (np. eksykatory, zestawy do filtracji próżniowej itp.).
 • Uszkodzone przyrządy mogą być przyczyną powstania trudnych do oszacowania zagrożeń (np. skaleczenia, urazy, ryzyko infekcji). Jeśli wykonanie naprawy przez profesjonalny serwis nie jest opłacalne lub możliwe, uszkodzone wyposażenie należy zutylizować w sposób zgodny z przepisami.
 • Pipety należy zawsze chwytać możliwie blisko końca, od którego następuje zasysanie, a następnie ostrożnie wsuwać w otwór adaptera przyrządu pomocniczego, aż pipeta zostanie dobrze osadzona. Nie używać nadmiernej siły! Pęknięte szkło może spowodować skaleczenie!
 • Urządzenia wysyłane do naprawy muszą być starannie wyczyszczone, a w niektórych przypadkach w odpowiedni sposób poddane sterylizacji. Przyrządy skażone radioaktywnie muszą być przed wysyłką odkażone w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie przed promieniowaniem. Szklane przyrządy do pomiaru objętości, takie jak kolby, cylindry pomiarowe itp., nie podlegają naprawie. Na skutek oddziaływania wysokich temperatur w szkle mogą występować naprężenia (bardzo wysokie ryzyko pęknięcia!), a w wyniku nieprawidłowo kontrolowanego procesu schładzania może dojść do nieodwracalnej zmiany pojemności.
   
  Niebezpieczne są także próby obcinania uszkodzonych cylindrów, w skutek czego skróceniu ulega określona normą DIN odległość od najwyższej podziałki do wylewki (dziobka). Zwiększyłoby to ryzyko rozlania się odczynnika, co ma wpływ na bezpieczeństwo pracy.
 • Odpady, w tym zużyte artykuły jednorazowego użytku, należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  Usuwanie odpadów nie może powodować jakiegokolwiek zagrożenia dla ludzi czy środowiska naturalnego.
 • Szkło laboratoryjne, ze względu na specyficzny skład, musi być usuwane w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom, po uprzednim wyczyszczeniu. Proszę zwrócić uwagę: szkło laboratoryjne nie jest utylizowane.