Home
Terms and Conditions

BRAND GMBH + CO KG Ogólne Warunki Handlowe

1.   Informacje ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) przeznaczone są tylko do stosowania w stosunkach handlowych między przedsiębiorcami.
1.2 Niniejsze OWH obowiązują dla wszelkich, także przyszłych umów z klientami. Inaczej brzmiące OWH nie wchodzą w skład umowy, nawet jeżeli BRAND się im wyraźnie nie sprzeciwi. Klient może się powołać na dodatkowe uzgodnienia dokonane przed zawarciem umowy lub przy jej zawieraniu, tylko w przypadku jeśli zostały one niezwłocznie pisemnie potwierdzone. Rezygnacja klienta z formy pisemnej może nastąpić wyłącznie na piśmie. Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją niemiecką niniejszych OWH a inną wersją językową wiążąca jest wersja niemiecka.
1.3 Oferty BRAND są niezobowiązujące. Zastrzega się prawo do wprowadzania technicznych udoskonaleń wyrobów BRAND.
1.4 BRAND może elektronicznie zapisywać i przetwarzać dane niezbędne do realizacji umowy.
1.5 Potrącenie przez klienta jest niedopuszczalne chyba, że zostanie ono zaspokojone w ramach bezspornych lub potwierdzonych prawomocnie wierzytelności wzajemnych albo służących zapłacie wierzytelności wzajemnych wynikających z prawa odmowy spełnienia świadczenia według § 320 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB].
1.6 Zlecenia o wartości poniżej 250 € są realizowane z doliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 €. Dostawy następują zawsze w jednostkach opakowaniowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy dostawach z terminem realizacji do 5 dni roboczych lub przy zleceniach o wartości do 500 €, BRAND zastrzega sobie prawo rezygnacji z potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
1.7 Dla transakcji z przedsiębiorcami, podmiotami prawa publicznego lub transakcji dotyczących wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych oraz z klientami nieposiadającymi ogólnej właściwości sądowej w kraju sądem właściwym miejscowo jest sąd we Frankfurcie n. Menem. BRAND zastrzega sobie również prawo do powołania sądu miejscowego właściwego dla siedziby klienta. Ponadto jako firmie BRAND przysługuje prawo do odwołania się w charakterze powoda do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) we Frankfurcie n. Menem. Sąd arbitrażowy rozstrzyga w takich przypadkach ostatecznie zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy IHK we Frankfurcie n. Menem z wykluczeniem normalnej drogi prawnej. Wszczęcie przez BRAND postępowania upominawczego nie stanowi jeszcze wykonania prawa wyboru; prawo to jest w każdym przypadku zachowane.
1.8 Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2.   Dostawa
2.1 Miejscem wykonania zobowiązania jest zakład BRAND w Wertheim. Ryzyko szkody przechodzi na klienta z chwilą zapakowania i udostępnienia towaru do odbioru (EXW (Incoterms® 2010 ex works)), także w przypadku dostaw częściowych lub przejęcia przez BRAND dodatkowych świadczeń jak np. wysyłka, koszty transportu, opakowania i ubezpieczeń, eksport lub montaż. Powyższe dotyczy także dostaw do magazynu konsygnacyjnego klienta.
2.2 O ile BRAND wyraził zgodę na dostawy na żądanie, klient jest zobowiązany do odbioru całego zamówienia w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak w terminie potwierdzonym przez BRAND.
2.3 Przy zwłoce w odbiorze BRAND może z zachowaniem roszczenia na wykonanie zobowiązania zlecić przechowanie towaru na koszt klienta lub, po uprzednim ostrzeżeniu i wyznaczeniu ostatecznego terminu odbioru, zbyć go na rachunek klienta w inny sposób.

3.   Czas dostawy, zwłoka
3.1 Czasem dostawy jest moment wystawienia towaru do odbioru z fabryki. Terminy dostaw rozpoczynają swój bieg od chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia zlecenia, najwcześniej jednakże od momentu wyjaśnienia wszystkich nierozstrzygniętych w trakcie zawierania umowy kwestii technicznych i dostarczenia przez klienta dokumentów, takich jak rysunki, pozwolenia i zezwolenia, ale w żadnym wypadku nie przed uiszczeniem uzgodnionych zaliczek. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zgłoszono gotowość towaru do wysyłki. Zastrzega się warunek prawidłowej i terminowej dostawy do producenta.
3.2 Siła wyższa i niezawinione przez BRAND strajki, lokauty, zakłócenia w pracy zakładu spowodowane przyczynami technicznymi, brakiem surowców i materiałów eksploatacyjnych, spóźnionymi lub wstrzymanymi dostawami od naszych dostawców przedłużają odpowiednio termin dostawy i o ile powodują niemożliwość realizacji dostawy, zwalniają BRAND z obowiązku jej dokonania. W wymienionych powyżej przypadkach BRAND nie ponosi odpowiedzialności, także jeżeli wystąpią one w trakcie już zaistniałej zwłoki. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku dokonanych przez klienta rozszerzeń lub zmian zakresu świadczeń.
3.3 Zwłoka w dostawie powstaje pod warunkiem wcześniejszego upomnienia przez klienta z wyznaczeniem stosownego terminu dodatkowego i upływu tego terminu.
3.4 W przypadku szkód wynikających ze zwłoki nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do 10% wartości opóźnionej dostawy/usługi. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w przypadku szkód spowodowanych zamierzonym działaniem, rażącym zaniedbaniem i/lub utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować BRAND pisemnie o grożących konsekwencjach wynikających ze zwłoki w dostawie.

4.   Ceny, warunki płatności
4.1 Ceny są cenami netto, EXW (Incoterms® 2010 ex works), Wertheim, z nałożeniem ewentualnie obowiązującego podatku VAT w ustalonej wysokości. Koszty opakowania oraz transportu, frachtu i ubezpieczenia obciążają w całości klienta. Ceny nie obejmują kosztów odbioru i recyklingu/utylizacji zużytych urządzeń.
4.2 Faktury są płatne na podane przez BRAND konto, w euro, bez potrąceń, natychmiast lub w podanym terminie, netto bez potrąceń kosztów i opłat. Wymierny jest wpływ płatności. Realizację weksli i czeków BRAND przyjmuje na koszt klienta wyłącznie jako świadczenie w celu uregulowania należności.
4.3 Jeśli u klienta, z którym BRAND współpracuje po raz pierwszy lub nieregularnie, nastąpi zwłoka w płatności lub pojawią się uzasadnione wątpliwości co do jego wiarygodności kredytowej, BRAND może uzależnić każdą kolejną dostawę od dokonania przedpłaty lub przedłożenia zabezpieczenia w wysokości kwoty faktury.
4.4 Jeśli okres między zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy przekracza 4 miesiące, BRAND może domagać się dodatku do ceny w wysokości wzrostu kosztów poniesionych przez BRAND do chwili dostawy.
4.5 W przypadku uzgodnionego z klientem zwrotu wolnego od wad towaru pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 20% wartości faktury (min. 50 €) za sprawdzenie towaru i czynności manipulacyjne.
4.6 Jeśli klient zalega z płatnościami, wszystkie istniejące wierzytelności BRAND wobec niego stają się natychmiast płatne, a BRAND jest zwolniony z obowiązku dalszych dostaw z tytułu bieżących umów.
4.7 W przypadku zwłoki w płatności BRAND nalicza odsetki za zwłokę w wysokości regulowanej przepisami prawa, z zastrzeżeniem dalszych roszczeń odszkodowawczych.
4.8 Zobowiązania wobec klienta (np. z noty uznaniowej) BRAND może kompensować z otwartymi wierzytelnościami BRAND wobec klienta.

5.   Zastrzeżenie prawa własności, cesja przyszłych wierzytelności
5.1 Dostarczony towar pozostaje własnością BRAND do momentu całkowitej, ostatecznej zapłaty. Jeśli BRAND posiada dalsze wierzytelności wobec klienta, zastrzeżenie prawa własności pozostaje zachowane do ich zapłaty.
5.2 Klient nie może zużywać zastrzeżonego towaru ani wiązać go z innymi przedmiotami stanowiącymi własność osób trzecich. Jeśli mimo to towar zastrzeżony zostanie powiązany i wejdzie w skład innego (całego) przedmiotu, BRAND staje się bezpośrednio jego współwłaścicielem w stosunku odpowiadającym wartości towaru BRAND do wartości pozostałych części składowych w momencie powiązania, także jeżeli powstały w wyniku tego przedmiot jest wyrobem głównym.
5.3 Klient może przekazać towar zastrzeżony do dalszej sprzedaży w ramach swojej normalnej działalności gospodarczej, pod warunkiem że należności z tego tytułu nie zostały scedowane, zastawione ani obciążone w jakikolwiek inny sposób.
5.4 Klient odstępuje firmie BRAND wszystkie wierzytelności z tytułu zbycia lub przetworzenia zastrzeżonego towaru (p. 5.3) i/lub nowo utworzonych rzeczy (p. 5.2), z góry w wysokości kwoty faktury za towar zastrzeżony w celu jego zabezpieczenia. Dopóki klient nie zalega z zapłatą za towar zastrzeżony, może ściągać scedowane wierzytelności w ramach swojej normalnej działalności. Uzyskany z tego dochód może on jednak przeznaczyć tylko na spłacenie firmie BRAND towaru zastrzeżonego.
5.5 Na życzenie klienta BRAND według własnego uznania akceptuje zabezpieczenia, o ile ich wartość nominalna zabezpieczenia przekracza 120% wartości nominalnej otwartych wierzytelności BRAND wobec klienta.
5.6 Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować BRAND o zastawieniu lub konfiskacie towaru zastrzeżonego lub towaru stanowiącego współwłasność BRAND oraz o wszelkich rozporządzeniach dokonanych przez osoby trzecie.

5.7 W przypadku zwłoki w płatności, niewykupienia weksla lub czeku, niedojścia do skutku lub odwołania polecenia przelewu SEPA, w przypadku wstrzymania płatności lub niewypłacalności klienta względnie końcowego odbiorcy, wygasają prawa klienta wymienione w pkt. 5.3.; klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania poszczególnych odbiorców o przedłużonym zastrzeżeniu własności firmy BRAND; klient może przeznaczyć cesje części dochodów wyłącznie na zapłatę za dostarczony towar, a BRAND jest upoważniony do samodzielnego ściągania scedowanych wierzytelności.
5.8 W przypadku zawinionego naruszenia przez klienta zobowiązań umownych, w szczególności w przypadkach opisanych w p. 5.7, BRAND jest upoważniony do odstąpienia od umowy, i/lub bez odstąpienia od umowy do zażądania wydania znajdującego się jeszcze u klienta towaru zastrzeżonego i do samodzielnego ściągnięcia scedowanych wierzytelności. Dla ustalenia praw firmy BRAND może ona zlecić wgląd osoby zobowiązanej zawodowo do zachowania tajemnicy do wszystkich dokumentów i ksiąg klienta dotyczących praw zastrzeżonej własności.

6.   Rękojmia i ograniczenie odpowiedzialności
6.1 BRAND gwarantuje, że podczas przeniesienia ryzyka towary dostarczone przez BRAND (łącznie z uzgodnionym montażem) są wolne od wad. Wymagany stan, trwałość i zastosowanie towaru odpowiadają wyłącznie pisemnie uzgodnionym specyfikacjom, opisom produktów i/lub instrukcjom obsługi. Oświadczenia wykraczające poza ten zakres, złożone szczególnie we wstępnych fazach negocjacji, w reklamie i/lub odnośnych normach przemysłowych stają się częścią składową umowy tylko w przypadku ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia.
6.2 Jeśli klient wykorzystuje dostarczany towar do innych celów niż uzgodnione, musi przed zaplanowanym jego użyciem sprawdzić na własną odpowiedzialność zgodność – także pod względem bezpieczeństwa produktu – zamierzonego zastosowania towaru ze wszystkimi odnośnymi przepisami technicznymi, prawnymi i urzędowymi. BRAND wyklucza odpowiedzialność za zastosowanie, którego BRAND nie potwierdził jednoznacznie i pisemnie. BRAND nie ponosi odpowiedzialności za przydatność lub dopuszczalność naszych produktów do wydanych przez klienta przepisów o tworzywach do obróbki i materiałach konstrukcyjnych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania specjalnych kontroli. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa technicznego i przepisów BHP jest uzależnione od miejsca i warunków eksploatacji, które nie są znane firmie BRAND. Za zapewnienie ich przestrzegania odpowiada klient lub dany użytkownik.
6.3 BRAND nie odpowiada za następstwa niefachowego obchodzenia się z naszym towarem, jego zastosowania, obsługi i konserwacji ani za skutki normalnego zużycia części pracujących, jak np. kolb, uszczelek, zaworów, czy pęknięcia części wykonanych ze szkła, tworzyw sztucznych lub ceramiki, ani też za następstwa oddziaływania chemicznego, elektrochemicznego lub elektrycznego lub za skutki wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
6.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji BRAND jest najpierw zobowiązany tylko do dostawy zastępczej. Dostawą zastępczą jest wg wyboru BRAND usunięcie wad lub dostawa towaru wolnego od wad. Roszczenia z tytułu wad wykraczające poza ten zakres są możliwe, tylko jeżeli odmówiliśmy dostawy zastępczej, jej wykonanie było niemożliwe lub nie doszła ona do skutku. Zwiększone nakłady przy świadczeniach z tytułu rękojmi za wady, wynikające z konieczności przesłania towaru do innego miejsca aniżeli uzgodnione miejsce dostawy, ponosi klient.
6.5 Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić dostarczony towar bezzwłocznie po jego otrzymaniu - także pod kątem bezpieczeństwa produktu – i niezwłocznie zgłosić pisemnie jawne braki, a wady ukryte niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Klient musi natychmiast zgłosić szkody transportowe przewoźnikowi. W przypadku niedotrzymania obowiązku sprawdzenia towaru i zgłoszenia wad wyklucza się prawo klienta do roszczeń z powodu braków.
6.6 Odpowiedzialność BRAND za drobne zaniedbanie ogranicza się do roszczeń z tytułu pozbawienia życia, uszkodzenia ciała i utraty zdrowia, do roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy, jak również do roszczeń z tytułu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków z umowy stanowiących zagrożenie dla celu umowy. Poza tym odpowiedzialność BRAND za naruszenie istotnych obowiązków z umowy przez drobne zaniedbanie jest ograniczona do typowo występujących szkód, które są do przewidzenia przez BRAND przy zawieraniu umowy.
6.7 Jeśli klient stosuje dostarczony towar z substancjami szkodliwymi dla środowiska, trującymi, radioaktywnymi lub w inny sposób niebezpiecznymi, jest on zobowiązany wyczyścić go przed odesłaniem. W przeciwnym przypadku BRAND może obciążyć klienta kosztami za odkażenie/wyczyszczenie i utylizację.

7.   Przedawnienie
Roszczenia z tytułu braków wobec BRAND podlegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty dostawy towaru do klienta. To samo obowiązuje w odniesieniu do roszczeń o odszkodowanie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej. Okresy przedawnień określone w §§ 438, ust. 1. nr 1 i 2, 479, ust. 1 i 634 a ust. 1 nr 2 niem. k.c. (BGB) pozostają nienaruszone. Skrócenie okresu przedawnienia nie obejmuje roszczeń wynikających z podstępnego zatajenia wady, roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy jak również szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała i utraty zdrowia oraz pozostałych szkód powstałych wskutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. W przypadku dostarczonego towaru wymienionego lub naprawionego termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, tylko jeżeli BRAND uzna wadliwość towaru, który został wymieniony lub naprawiony.

8.   Korzystanie z oprogramowania
8.1 Jeżeli w skład dostawy wchodzi oprogramowanie, klientowi zostaje przyznane niewyłączne prawo do stosowania tego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Oprogramowanie jest przekazywane do stosowania z przeznaczonym do tego celu przedmiotem dostawy. Zabrania się wykorzystywania oprogramowania na więcej niż jednym systemie.
8.2 Klient ma prawo do powielania, przenoszenia, tłumaczenia lub zmieniania z kodu obiektowego na kod źródłowy tylko w ustawowo dozwolonym zakresie (§ 69 a i następne niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Urhg)). Klient zobowiązuje się do nieusuwania i niezmieniania informacji producenta – w szczególności adnotacji o prawach autorskich – bez wcześniejszej wyraźnej zgody BRAND lub zgody dostawcy oprogramowania.
8.3 BRAND bądź dostawca software zachowuje wszystkie inne prawa dotyczące oprogramowania i dokumentacji, łącznie z kopiami. Nie zezwala się na wydawanie podlicencji.

9.   Montaż
9.1 Koszty montażu mogą być rozliczane miesięcznie. Stałe ceny za montaż obejmują tylko uzgodniony zakres prac.
9.2 Na czas wykonywania prac montażowych klient musi na własny koszt zapewnić oświetlenie, napęd, w razie potrzeby sprężone powietrze, wodę, prąd do spawania i ogrzewanie, łącznie z koniecznymi podłączeniami; instalację elektryczną do podłączenia dostarczonych przez BRAND urządzeń, nieodzowne urządzenia (np. podnośniki), zamykane pomieszczenie do przechowywania materiałów, narzędzi i odzieży.

10.   Części zamienne, konserwacja/naprawa, kalibracja
10.1 Na części zamienne, usługi konserwacyjne, naprawcze i kalibracyjne obowiązuje nasz aktualny cennik napraw i wymian.
10.2 O ile BRAND jest zobowiązany do posiadania na stanie/dostaw części zamiennych, obowiązek ten jest ograniczony do 5 lat od daty dostawy przez BRAND. Obowiązek dostarczenia części zamiennych przez BRAND wygasa, jeśli części zamienne, których BRAND nie jest producentem – np. elementy elektroniczne – lub surowiec służący do wytworzenia części zamiennych nie są już dostępne na rynku.
10.3 Do kalibracji i konserwacji używa się zwykle materiałów produkcji Brand.
10.4 Prace konserwacyjne i kalibracyjne mogą być realizowane tylko po uprzednim oświadczeniu klienta, że nadesłane urządzenia nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia.
10.5 W przypadku napraw/konserwacji o wartości do 50 € BRAND zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedstawienia odrębnego kosztorysu.

11.   Zachowanie praw, prawa ochronne, poufność
11.1 Wyprodukowane lub udostępnione przez BRAND formy, narzędzia lub pozostałe urządzenia, wzorce, rysunki jak również dokumentacja handlowa i techniczna stanowią własność firmy BRAND łącznie ze wszystkimi prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, także jeżeli klient przejął częściowo lub całkowicie koszty ich wytworzenia. Klient ma prawo korzystania z nich tylko w uzgodnionym zakresie. Bez pisemnej zgody firmy BRAND klient nie ma prawa samodzielnego produkowania ani zlecania produkcji przedmiotów umowy.
11.2 Jeżeli BRAND dostarcza wyroby wyprodukowane na podstawie konstrukcji klienta lub innych specyfikacji (modeli, wzorców, itp.), to w przypadku zawinienia klient odpowiada wobec BRAND za to, że ich produkcja i dostawa nie narusza praw ochronnych ani żadnych innych praw osób trzecich. W przypadku zawinienia zrekompensuje on firmie BRAND wszystkie szkody wynikające z takiego naruszenia praw.
11.3 Klient jest zobowiązany utrzymać w tajemnicy przed osobami trzecimi wiedzę nabytą podczas kontaktów handlowych z BRAND, która nie jest wiedzą powszechnie znaną.

Stan: czerwiec 2016

Our current "General Terms and Conditions of BRAND GMBH + CO KG" are also available for download as PDF-File here.